2018, vol. 6, no. 2. Somer T.

2018, vol. 6, no. 2, pp. 238-251

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2018-6-2.238-251

  FORGING THE PAST: FACTS AND MYTHS
BEHIND THE MONGOL INVASION OF MORAVIA IN 1241*

Tomáš Somer

Palacký University Olomouc
Olomouc, Czech Republic
tomas.somer@upol.cz

Abstract: Research objectives: There are two research objectives to this study. The first is to survey the events of the Mongol invasion of Moravia in the spring of 1241 and the second is to examine how the story changed over the following centuries. The narrative surrounding the Mongol invasion lost its grounding in fact, and different versions of the story quickly arose. In this paper, I will explain when, why and how the story evolved.
The Research materials are therefore diverse. The first part of the article is based upon 13th-century sources (charters, epistles, chronicles) of Central European origin. In the second part, later medieval chronicles as well as early modern historical treatises will be studied. These works influenced the perception (and form) of the story both at home and abroad since many of them were accessible in different languages.
The Results and novelty of the research are therefore twofold. Since the Mongol myth became the subject of 19th-century forgeries, many scholars were misled by them. As a result, the forged documents have been presented as trustworthy sources even by renowned contemporary scholars. Consequently, the description of the historical events of 1241 undergo dramatic changes. The invasion – presented at times as a catastrophe – was in reality merely the brief passage of Mongol troops through Moravian territory. Later chroniclers confused this event with the Hungarian invasion of Moravia in 1253. Soon, a fictional victory at Olomouc was invented. Later, an imaginary hero was added (Jaroslav of Sternberg) and the story transformed in the second half of the 17th century into an account of a divine miracle, subsequently becoming a key part of the 19th century forgeries that exaggerated the Czech glorious national past by inventing sources that had actually never existed.

Keywords: Mongol Empire, Moravia, Cumans, 1241, historiography

For citation: Somer T. Forging the Past: Facts and Myths behind the Mongol Invasion of Moravia in 1241. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2018, vol. 6, no. 2, pp. 238–251. DOI: 10.22378/2313-6197.2018-6-2.238-251

* This study is based on research conducted for the project Magdeburský arcibiskup, schwerinský a litomyšlský biskup, duchovní, diplomat, zakladatel a mecenáš (FPVC2017/13) granted by the Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts from the Fond pro podporu vědecké činnosti.

REFERENCES

 1. Annales s. Pantaleonis Coloniensis. Ed. H. Cardauns. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, vol. XXII. Ed. G.H. Pertz. Hannoverae, Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 1872, pp. 529–547. (In Latin)
 2. Beckovský J.F. Poselkyně Starých Přjběhův Cžeských. Staré Město Pražské, Jan Karel Geřábek, 1700. 1040 p. (In Czech)
 3. Boček A. O wjtězi nad Mongoly. Wpád Mongolů do Morawy. Ed. A.W. Šembera. Holomouc, Aloysius Škarnicl, 1841, pp. 55–64. (In Czech)
 4. Bretholz B. Die Tataren in Mähren und die moderne mährische Urkundenfälschung. Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 1897, vol. 1, pp. 1–65. (In German)
 5. Buell P.D. Historical Dictionary of the Mongol World Empire. Lanham (Md.), Scarecrow, 2003. 333 p.
 6. Chambers J. The Devil’s Horsemen. The Mongol Invasion of Europe. London, Weidenfeld and Nicolson, 1979. 190 p.
 7. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, vol. III. Ed. A. Boček. Olomucii, Aloysius Skarnitzl, 1841. 412 p. (In Latin)
 8. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, vol. IV, file 1. Eds. J. Šebánek, S. Dušková. Pragae, Acad. scient. Bohemoslovenicae, 1962. 589 p. (In Latin)
 9. Čornejová I. et al. Velké dějiny zemí Koruny české, VIII. Praha–Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka, 2008. 711 p. (In Czech)
 10. de Hartog L. Genghis Khan. Conqueror of the World. London–New York, Tauris Parke Paperbacks, 2004. 230 p. (In English)
 11. Dejmek J. Děpoltici. (K mocenskému postavení jedné vedlejší větve Přemyslovců). Mediaevalia Historica Bohemica, 1991, vol. 1, pp. 89–144. (In Czech)
 12. Dopsch H., Brunner K., Weltin M. Österreichische Geschichte 1122–1278. Die Länder und das Reich. Der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien, Ueberreuter, 1999. 620 p. (In German)
 13. Dubravius J. Historiae Regni Boiemiae. Prostějov, Jan Günther, 1552. 428 p. (In Latin)
 14. Ennio Glatovinus S. Breve Encomion Olomvcii metropolis in Moraviae Marchionatu. Prostějov, Jan Günther, 1550. 16 p. (In Latin)
 15. Font M. The Crises of Medieval Society: The Mongol Invasion in Eastern and Central Europe. Ukrajina: kul’turna spadščyna, nacional’na svidomist’, deržavnist’, 2011, vol. 20, pp. 691–698.
 16. Fontes rerum Bohemicarum, vol. II. Ed. J. Emler. Praha, Museum Království českého, 1874. 570 p. (In Czech and Latin)
 17. Hájek z Libočan V. Kronyka Czeská. Menší Město pražské, Jan Severýn – Ondřej Kubeš, 1541. 474 p. (In old Czech)
 18. Hammer J. Geschichte des Osmanischen Reiches. Sechster Band. Pest, C.A. Hartleben’s Verlage, 1830. 770 p. (In German)
 19. Hašek J. The Good Soldier Švejk and His Fortunes in the World War. Transl. Cecil Parrott. London, David Campbell Publishers, 2000. 800 p.
 20. Hoensch J.K. Přemysl Otakar II. von Böhmen: der goldene König. Graz, Verlag Styria, 1989. 303 p. (In German)
 21. Hosák L. Uhersko-kumánský vpád na Moravu r. 1253. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Historica, 1960, vol. 1, pp. 279–284. (In Czech)
 22. Ioannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 7/8. Eds. Z.Kozłowska-Budkowa et al. Varsaviae, Państ. Wydaw. Naukowe, 1975. 431 p. (In Latin)
 23. Jackson P. The Mongols and the West: 1221–1410. London, Routledge, 2005. 448 p.
 24. Korta W. Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog. Katowice, Śląski Instytut Naukowy, 1983. 155 p. (In Polish)
 25. Korta W. Problemy bitwy legnickiej i stan badań. Bitwa Legincka: Historia i tradycja. Ed. W. Korta. Wrocław–Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, 1994, pp. 7–33. (In Polish)
 26. Kosztolnyik Z.J. Hungary in the thirteenth century. New York, East European Monographs, 1996. 510 p.
 27. Králík O. Historická skutečnost a postupná mytizace mongolského vpádu na Moravu roku 1241. Příspěvek k ideologii předbřeznové Moravy. Olomouc, Socialistická akademie v Olomouci, 1969. 47 p. (In Czech)
 28. Kronika Pulkavova. Ed. J. Emler. Fontes rerum Bohemicarum, vol. V. Praha, Edv. Valečka, 1893, pp. 1–326. (In Latin)
 29. Lechner K. Die Babenberger. Margrafen un Herzoge von Österreich 976–1246. Wien, Böhlau, 1976. 478 p. (In German)
 30. Lyublyanovics K. The Cumans in Medieval Hungary and the Question of Ethnicity. Annual of Medieval Studies at CEU. Budapest, Central European University, Department of Medieval Studies, 2011, vol. 17, pp. 153–169.
 31. Maur E. Paměť hor. Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť. Praha, Havran, 2006. 375 p. (In Czech)
 32. Mlčák L., Mlčáková K. Mědirytiny k barokní legendě o zázračném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary u Olomouce. Střední Morava. Olomouc, Memoria, 2001, vol. 7, pp. 65–77. (In Czech)
 33. Palacky F. Der Mongolen Einfall im Jahre 1241. Prag, Kronberger und Řiwnač, 1842. 38 p. (In German)
 34. Pešina z Čechorodu T. Mars Moravicus. Praha, Jan Arnolt z Dobroslavína, 1677. 1001 p. (In Latin)
 35. Pokluda Z. Moravští Šternberkové. Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 353 p. (In Czech)
 36. Pokora T. Mongolský vpád do Slezska a na Moravu v roce 1241. (Dokončení). Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Ostrava, Profil, 1974–1976, vol. 63 (4), pp. 98–110. (In Czech)
 37. Pokora T. Mongolský vpád do Slezska a na Moravu v roce 1241. Několik poznámek na základě evropských a čínských středověkých pramenů. Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Ostrava, Profil, 1973, vol. 62 (3), pp. 172–183. (In Czech)
 38. Přibíka z Radenína, řečeného Pulkava, Kronika česká. Ed. M. Bláhová et al. Kroniky doby Karla IV. Praha, Svoboda, 1987, pp. 269–444. (In Czech)
 39. Procházka J. Válka s Turky 1663–1664, “bídný” mír a osmanští “špehaři”. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd. Brno, Masarykova univerzita, 1996, vol. 13, pp. 25–33. (In Czech)
 40. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, vol. I. Ed. K.J.Erben. Pragae, s.n., 1855. 812 p. (In Latin)
 41. Rychterová P. The Manuscripts of Grünberg and Königinhof: Romantic Lies about the Glorious Past of the Czech Nation. Manufacturing a Past for the Present: Forgery and Authenticity in Medievalist Texts and Objects in nineteenth-century Europe. Eds. J.M. Bak et al. Leiden–Boston (MA), Brill, 2015, pp. 3–30.
 42. Šebánek J. Moderní padělky v moravském diplomatáři Bočkově do roku 1306. Časopis Matice moravské. B̌rně, Nákladem Matice moravské, 1936, vol. 60, pp. 27–84, 455–499. (In Czech)
 43. Šembera A.W. (ed.) Wpád Mongolů do Morawy. Holomouc, Aloysius Škarnicl, 1841. 108 p. (In Czech)
 44. Šimůnek R. Reprezentace české středověké šlechty. Praha, Argo, 2013. 474 p. (InCzech)
 45. Sinor D. The Mongols in the West. Journal of Asian History. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1999, vol. 33, no. 1, pp. 1–44.
 46. Sodnomyn C., Cenoma E. Podbój Polski przez wojska Batu-Chana. Bitwa Legincka: Historia i tradycja. Ed. W. Korta. Wrocław–Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, 1994, pp. 84–89. (In Polish)
 47. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila: vydání textu a veškerého textového materiálu, vol. 2. Eds. J. Daňhelka et al. Praha, Academia, 1988. 608 p. (In old Czech)
 48. Tatársky vpád: historické rozprávanie o strašných udalostiach, ktoré priniesli obyvatelom Uhorského královstva vela utrpenia a celú krajinu priviedli na pokraj skazy. Eds. R. Marsina, M. Marek. Budmerice, Vydavateľstvo Rak, 2008. 167 p. (In Slovak and Latin)
 49. Válka J. Dějiny Moravy 2. Morava reformace, renesance a baroka. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost, 1996. 275 p. (In Czech)

About the author: Tomáš Somer – Ph.D. (History), Senior Lecturer, Department of History of the Faculty of Arts of the Palacký University Olomouc, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8847-1768 (tř. Svobody 671/8, 779 00 Olomouc, Czech Republic). E-mail: tomas.somer@upol.cz

Received February 27, 2018   Accepted for publication May 30, 2018
Published online  June 29, 2018