2017. Vol. 5, no. 3. Sabitov Zh.M.

2017. Vol. 5, no. 3, pp. 577-590

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2017-5-3.577-590

   THE “MAJMU AL-TAWARIKH AS A SOURCE
ON THE HISTORY OF THE JOCHID ULUS

Zh.M. Sabitov
L.N.Gumilyov Eurasian National University
Astana, Kazakhstan
babasan@yandex.ru

Research objective: To study information about the Golden Horde contained in a historical source called the “Majmu al-tawarikh” and to analyze the information found in that source about the lives of amirs and khans of the Golden Horde.
Research materials: The study was conducted on the basis of an analysis of published and unpublished sections of the “Majmu al-tawarikh” which have been translated.
Results and novelty of the research: The “Majmu al-tawarikh” is a valuable source for the history of the Golden Horde. There are a number of anachronisms in the “Majmu al-tawarikh”, but it also contains unique and original information about the history of the Golden Horde. There are three copies of the source. The first copy (B 667) is stored at the Institute of Oriental Manuscripts of the Academy of Sciences in St. Petersburg. The second copy (№ 693) is stored in the Oriental department of St. Petersburg State University library. The third copy (№ 167a) stored in the fund of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic (Bishkek). A translation in Kyrghyz of the third copy was published in 1996.
This source contains unique information about the life and family of such khans of the Golden Horde as Toktamysh, Kara-Nogai, Pulad. This work contains stories about the lives of such amirs as Mamai (from the Kiyat tribe), Teginya (Tegin, Dekne) from the Shirin tribe, Temir-khodzha (Dair-Khodzha) and his son Kara-Khodzha from the Argyn tribe, Hussain Aq-Sufi from Kungirat tribe and his son Ak Nogai, Mamai from the Saray tribe, Baba Ali from the Khitai tribe, etc.
Baba Ali from Khitai tribe was the main source of information for “Majmu al-tawarikh” about the Jochid ulus. He served Abd al-Kerim, the khan of Astrakhan, and the Khwarezm’s khan, Sultan-Ghazi. This same Baba Ali was also the informant of Ötemish-Hajji, who recorded stories about Tokhtamysh, Kara-Nogay and Hussain Aq-Sufi.

Keywords: “Majmu al-tawarikh”, “Manas”, Ötemish-Hajji, Golden Horde, Tokta­mysh, Kara Nogay, Hussain Aq-Sufi, Baba Ali Khitai

For citation: Sabitov Zh.M. The “Majmu al-tawarikh” as a Source on the History of the Jochid Ulus. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2017. Vol. 5, no. 3, pp. 577–590. DOI: 10.22378/2313-6197.2017-5-3.577-590

REFERENCES

 1. Abdrakhmanov G. Uluu El urpaktary [Descendants of the great tribe]. Bishkek, 2015. Vol. 2. 788 p. (In Kyrgyz)
 2. Abdumanapov R.A. Kipchaki v istorii Kyrgyzov [Kipchaks in the history of the Kyrgyz.]. Bishkek, 2015. 200 p. (In Russian)
 3. Abdumanapov R.A. K istokam organizatsii rodoplemennoy struktury kyrgyzov [To the origins of the organization of Kyrgyz tribal structure]. Tyurkologicheskiy sbornik 2006. [Turkological collection 2006]. Moscow, Oriental Literature Publ., 2007, pp. 40–50. (In Russian)
 4. Abdumanapov R.A. O kypchakskikh kornyakh kyrgyzskogo eposa Manas [About Kipchak roots of the Kyrgyz epos Manas]. Chetvertye vostokovedcheskie chteniya pamyati S.G. Livshitsa. Materialy IV regional’noy konferentsii. Barnaul. 26 aprelya 2002 g. [Fourth Oriental Readings in Memory of S.G. Livshits. Proceedings of the IV Regional Conference. Barnaul. April 26, 2002]. Barnaul, 2002, pp. 211–217. (In Russian)
 5. Akerov T.A. Versiya eposa Manas v knige Madzhmu at-Tavarikh S. Akhsikendi kak istoricheskiy istochnik po istorii Kyrgyzskogo naroda [Version of the epic Manas in “Majmu al-Tawarikh” by S. Akhsikendi as a historical source on the history of the Kyrgyz people]. Mir Evrazii [World of Eurasia]. Gorno-Altaysk, 2016, no. 1 (32), pp. 2–12. (In Russian)
 6. Akerov T.A. The Golden Horde in the Legendary Work “Majmu al-Tawarikh” by S. Akhsikendi. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya [Golden Horde Civilization]. Kazan, Sh.Marajani Institute of History of Tatarstan Academy of Sceinces Publ., 2016, no. 9, pp.158–161. (In Russian)
 7. Akchurin M.M. Nachal’naya genealogiya shirinskikh knyazey [Initial genealogy of the Shirin princes]. Zolotoordynskoe nasledie. Materialy vtoroy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Politicheskaya i sotsial’no-ekonomicheskaya istoriya Zolotoy Ordy»[Golden Horde Heritage: Proceedings of the 2nd International Conference “Political and Socio-Economic History of the Golden Horde”]. Kazan, Sh.Marajani Institute of History of Tatarstan Academy of Sceinces Publ., 2011, Vol. 2, pp.191–202. (In Russian)
 8. Ahsikendi Sajf al-Din. «Taryhtardyn zhyjnagy» (Mazhmu atut tavorih). «Akyl», pod red. M. Dosbolova, O. Soroonova. Bishkek, 1996. 126 p. (In Kyrgyz)
 9. Babalar sozі: Zhuz tomdyk. Batyrlar zhyry. [Ancestor’s words: one hundred volumes. Heroes of the epic]. Astana, Foliant Publ., 2008. Vol. 51. 448 p. (In Kazakh)
 10. Zhirmunsky V.M. Tyurkskiy geroicheskiy epos [Turkic heroic epic]. Leningrad, Nauka Publ., 1974. 728 p. (In Russian)
 11. Isaeva A.K. Interpolyatsii eposa «Manas» (ot Madzhmu at-Tavarikh do «Aykel Manasa») [Interpolation of the epic “Manas” (from Majmu ‘al-Tawarikh to “Aykёl Manas”)]. Izvestiya Vuzov Kyrgyzstana [Proceedings of the universities of Kyrgyzstan]. Bishkek, Nauka i novye tekhnologii Publ., no. 1, 2016, pp. 163–167. (In Russian)
 12. Yazdi Sharaf ad-Din Ali. Zafar-name [Book of the victories]. Tashkent, Sanat Publ., 2008. 486 p. (In Russian)
 13. Qazaz ru-taypalarynyn tarikhy. Arghyn. [The history of Kazakh tribes and clans. The Argyn]. Vol. 9. Book 3. Almaty, Alash Historical Research Center Publ., 2007. 660 p. (In Kazakh)
 14. Karaev O.K. Rannie soobshhenija o Manase. Original’naja versija [Early Reports about Manas. Original version]. Jepos «Manas» kak istoriko-jetnograficheskij istochnik. Tezisy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma, posvjashhennogo 1000-letiju jeposa «Manas» [The Epic “Manas” as a Historical and Ethnographic Source. Abstracts of the International Research Symposium dedicated to the 1000th Anniversary of the Epic “Manas”]. 1995, pp. 32–33. (In Russian)
 15. Kushkumbaev A.K. «Altynnan Soqqan aqordan…»: O termine «Aq Orda» v geroicheskom epose «Er Edige» [“Altynnan Soqqan aqordan”: On the term “Aq Orda” in the heroic epos “Er Edige”]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya [Golden Horde Civilization: Collected articles]. Kazan, Sh.Marajani Institute of History of Tatarstan Academy of Sceinces Publ., 2016, no. 9, pp.144–152. (In Russian)
 16. Materialy po istorii kirgizov i Kirgizii [Materials on the History of the Kyrgyz and Kyrgyzstan] (pod red. V. A. Romodina). Moscow, 1973. Is.1. 283 p. (In Russian)
 17. Mirgaleev I.M. Politicheskaya istoriya Zolotoy Ordy perioda pravleniya Tokhta­mysh-khana. [The political history of the Golden Horde in the period of rule of Tokhtamysh Khan]. Kazan, Alma-Lit Publ., 2003. 164 p. (In Russian)
 18. Mirza Muhammad Haidar. Tarikh-i Rashidi [History of Rashid]. Trans. A. Urun­taeva, R.P. Jalilova. Tashkent, Fan Publ., 1996. (In Russian)
 19. Mokeev A. Kyrgyzy na Altae i na Tyan’-Shane [Kyrgyz people in the Altai and the Tien Shan]. Bishkek, 2010. 200 p. (In Russian)
 20. Petrov K.I. K istorii dvizheniya kirgizov na Tyan’-Shan’ i ikh otnosheniy s oyratami [On the history of the movement of Kyrgyz people in the Tien Shan, and their relations with Oirats]. Frunze, 1961. 213 p. (In Russian)
 21. Ploskikh S.V. Pamyatniki pis’mennosti Kyrgyzstana v rukopisnom fonde Natsional’noy Akademii Nauk [Written monuments of Kyrgyzstan in the manuscript collection of the National Academy of Sciences]. Pis’mennye pamyatniki Vostoka [Written Mo­numents of the East]. St. Petersburg, Institute of Oriental Manuscripts Publ., 2009, no. 2, pp. 192–203. (In Russian)
 22. Pochekaev R.Yu. Tsari ordynskie. Biografii khanov i praviteley Zolotoy Ordy [The kings of the Horde. Biographies of khans and rulers of the Golden Horde]. St. Petersburg, Evrasia Publ.. 2010. 408 p. (In Russian)
 23. Sabitov Zh.M. Arguny vo vladeniyakh Timuridov v 1450–1550-e gg. [The Arguns in the land holdings of the Timurids in the 1450–1550s]. Srednevekovye tyurko-tatarskie gosudarstva [Medieval Turkic-Tatar states]. Kazan, Sh.Marajani Institute of History of Tatarstan Academy of Sceinces, 2011, no 3, pp. 128–133. (In Russian)
 24. Sabitov Zh.M. Kalmaki Vostochnogo Dasht-i Kypchaka v XIV–XVI vekakh [The Kalmaks of the Eastern Dasht-i Kipchak in the 14th–16th centuries]. Global Turk. Astana, 2014, no. 3/4, pp. 134–143. (In Russian)
 25. Sabitov Zh.M. Kungiraty v vostochnom Deshti-Kipchake v XIII–XV vekakh [The Qungirats in the Eastern Dasht-i-Kypchak in the 13th–15th centuries]. Vestnik Evraziyskogo Natsional’nogo Universiteta [Bulletin of the Eurasian National University]. Astana, 2012, no. 3(88), pp. 121–124. (In Russian)
 26. Sabitov Zh.M. Kushkumbaev A.K. Terminy Ak-Orda i Kok-Orda v pis’mennykh i ustnykh istochnikakh (k voprosu o semantike terminov). [Terms of Aq-Orda and Kok-Orda in written and oral sources (to the question of the terms’ semantics)]. Nauchnyy Tatarstan [Scientific Tatarstan]. Kazan, 2015, no. 3, pp. 33–42. (In Russian)
 27. Sabitov Zh.M., Kushkumbaev A.K. Ulusnaya sistema Zolotoy Ordy v XIII–XIV vekakh: k voprosu o lokalizatsii Ak-Ordy i Kok-Ordy [The System of the Golden Horde Uluses in the 13th–14th Centuries: To the Question of Localization of the Ak Horde and Kok Horde]. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. Kazan, Sh.Marajani Institute of History of Tatarstan Academy of Sceinces Publ., 2013, no 2, pp. 60–72. (In Russian)
 28. Sabitov Zh.M. K voprosu o sostave voysk Sheybani-khana [On the question of the composition of forces of Sheibani Khan]. Mir nauchnykh issledovaniy [The world of scientific research]. Astana, 2014, no. 7–12 (85–90), pp. 7–11. (In Russian)
 29. Sabitov Zh.M. O proiskhozhdenii etnonima «uzbek» i «kochevye uzbeki» [On the origin of the ethnonym “Uzbek” and “Nomadic Uzbeks”]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya [Golden Horde Civilization]. Kazan, Sh.Marajani Institute of History of Tatarstan Academy of Sceinces Publ., 2011, no. 4, pp.166–173. (In Russian)
 30. Sabitov Zh.M. Epos «Sorok batyrov Kryma» v Kazakhskom Narodnom fol’klore [The Epic “Forty Crimean Knights” in Kazakh folklore]. Global Turk. Astana, 2015, no. 3/4, pp. 46–57. (In Russian)
 31. Safargaliev M.G. Raspad Zolotoy Ordy [Disintegration of the Golden Horde]. Saransk, 1960. 278 p. (In Russian)
 32. Sikaliev A.I.-M. Nogayskiy geroicheskiy epos [The Nogai heroic epic]. Cherkessk, KCHIGI Publ., 1994. 328 p. (In Russian)
 33. Ötemish-Hajji. Chingiz-name. Faksimile, perevod, transkriptsiya, tekstolo­gicheskie primechaniya, issledovaniya V.P. Yudina. Podgotovila k izdaniyu Yu.G. Ba­ranova, Kommentarii, ukazateli M.Kh. Abuseitovoy [Chingiz-name. Facsimile, translation, transcription, textual notes, research of V.P. Yudin. Prepared to publishing by Y.G. Ba­ranova. Comments, indexes by M.Kh. Abuseitova]. Alma-Ata, Gylym Publ., 1992.296 p. (In Russian)

About the author: Zhaxylyk M. Sabitov – Ph.D. (Political sciences), Associate Professor of the Department of Regional Studies, L.N. Gumilyov Eurasian National University (2, Satpaev Str., Astana 010008, Kazakhstan). E-mail: babasan@yandex.ru

Received  July 4, 2017   Accepted for publication September 4, 2017
 Published online September 30, 2017