2019, vol. 7, no. 3. Abduzhemilev R.R.

2019, vol. 7, no. 3, pp. 509-523

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/2313-6197.2019-7-3.509-523

   SHEJERE OF THE ANCESTORS OF THE CRIMEAN KHANS:
THE PROBLEM OF INTERPRETATION

R.R. Abduzhemilev 1, 2
1 Crimean Engineering and Pedagogical University
Simferopol, Russian Federation

2 Crimean Research Center, Sh. Marjani Institute of History
of Tatarstan Academy of Sciences
Bakhchisaray, Russian Federation
refatimus@gmail.com

Abstract: Research objectives: To identify the genealogical line of the ruling dynasty of the Crimean Khanate – the Girays – tracing the family tree from Chinggis Khan to Haji Giray. The ancestors of Girays were the khans of the Golden Horde. The first Crimean khan, Haji Giray, is considered to be the direct descendant of Jochi’s son – Töqa-Temur. The main method for research is comparative analysis.
Research materials: The author analyzes the following sources: “Jami al-Tavarikh” (“Compendium of Chronicles”) by Rashid al-Din, “Mu’izz al-ansab” (“The Book in Praise of Genealogies”), “Tavarikh-i guzida-yi nusrat-name” (“Selected Stories from the Book of victories”), “Qara tavarikh” by Ötemish Haji, “Shajare-i Türk” (“The Genealogy of the Turks”) by Abu’l-Ghazi Bahadur, “Tarikh-i İslam Giray Khan” (“History of Islam Giray Khan”) by Mehmed Senai, “Jami ad-Duval” (“The Collection of the Dynasties”), “Es-sebu’s-seyyar” (“Seven Planets”) by Seyid Muhammed Riza, “Umdet al-akhbar” (“The Basis of News”) by Abdulgaffar Kyrymi, and the “Gulbün-i Khanan” (“Rose Bush of the Khans”) by Halim Giray Sultan. Important sources for genealogical studies are the chronicles of the Crimean Khanate called tarikhs or tavarikhs. They provide information for identifying important links in the genealogical chain.
Results and novelty of the research: Based on a comprehensive comparative analysis, the author established a relatively reliable genealogical line of the predecessors of Girays. Another significant aspect of the examined genealogies is the spelling of the khans’ names. Different variations create difficulties in identifying genealogical links. In summary, the author of the article concludes that there was often demonstrable confusion in the process of compiling the genealogical line of the Crimean khans.

Keywords: genealogies, Girays, khans, shejere, Golden Horde, Crimen Khanate, spelling

For citation: Abduzhemilev R.R. Shejere of the Ancestors of the Crimean Khans: The Problem of Interpretation. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2019, vol. 7, no. 3, pp. 509–523. DOI: 10.22378/2313-6197.2019-7-3.509-523

REFERENCES

 1. Abduzhemilev R.R. Khronika Mehmeda Senai kak pamyatnik krymskotatarskoy khudozhestvennoy literatuty XVII v. [The Chronicle by Mehmed Senai as a Monument of the Crimean Tatar Belles-lettres of the seventeenth century]. Kazan: Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 2016. 388 p. (In Russian)
 2. Bartold V.V. Raboty po istorii i filologii turkskikh i mongolskikh narodov [Works on the History of the Tukic and Mongolian Peoples]. Moscow, Vost. lit., 2002. 754 p. (InRussian)
 3. Budagov L. Sravnitelnyy slovar turetsko-tatarskikh narechiy. Vol. 1 [The Comparative Dictionary of the Turkish-Tatar Languages. Vol. 1]. St. Petersburg: Tipogr. Imperatorskoy Akademii nauk, 1869. 813 p. (In Russian)
 4. Velyaminov-Zernov V. Issledovaniye o kasimovskikh tsaryakh i tsarevichakh. Chast 1. [The Study on the Kasimov’s Tsars and Princes]. St. Petersburg: V tipogr. Imperatorskoy АN [In the printing house of Imperial AS], 1863. 558 p. (In Russian)
 5. Velyaminov-Zernov V.V. Materialy dlya istorii Krymskogo khanstva [Materials on the History of the Crimean Khanate]. St. Petersburg: Tipogr. Imperatorskoy Akademii nauk, 1864. 953 p. (In Crimean Tatar)
 6. Gayvoronskiy O. Sozvezdiye Gerayev: kratkiye biografii krymskikh khanov [The Constellation of the Girays: Brief Biographies of the Crimean Khans]. Simferopol: “DOLYA”, 2003. 108 p. (In Russian)
 7. Giray Sultan Halim. Rozovyy kust khanov, ili istoriya Kryma. Transkriptsiya, perevod, perelozheniya A. Ilmi, sostavleniye prilozheniy i poyasneniya Kemala Useinova. Pod obsch. red. N.S. Seytyagyayeva [The Rosy Bush of Khans, or the History of Crimea. Transcription, translation, reset by A. Ilmi, compilation of appendixes and explanations by Kemal Useinov. Under gen. edition of N.S. Seytyagyaev]. Simferopol: DOLYA, 2004. 288 p. (In Russian & Ottoman Turkish)
 8. Kyrymı A. Umdet al-akhbar. Kniga 1: Transkriptsiya, faksimile. Seriya «Yazma Miras. Pismennoye naslediye. Textual Haritage». Vyp. 1 Transkriptsiya Derya Derin Pashaoglu; otv. redaktor I.M. Mirgaleyev [Umdet al-akhbar. Book 1: Transcription, faximile. Series “Textual Heritage”. Issue 1. Transcription by Derya Derin Pashaoglu; exe­cutive editor I.M. Mirgaleyev]. Kazan: Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 2014. 420 p. (In Russian & Ottoman Turkish)
 9. Seyid-Muhammed-Riza. Sem planet v izvestiyakh o tsaryakh tatarskikh, soderzhashchiye istoriyu krymskikh khanov ot Mengli-Girey khana I-go do Mengli-Girey khana II-go, t.e. 871/1466 po 1150/1737 gg. Per. i podgot. A.K. Kazem-Bek. [Seven Planets in the Notes on the Tatar Tsars Containing the History of the Crimean Khans from Mengli-Giray Khan I to Mengli-Giray Khan II, i.e. from 871/1466 to 1150/1737. Transl. and prepared by A.K. Kazem-Bek]. Kazan, 1832. (In Ottoman Turkish)
 10. Smirnov V.D. Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nachala XVIII v. [The Crimean Khanate under the Rule of the Ottoman Porte before the beginning of the eighteenth century]. St. Petersburg: V Universitetskoy tipografii v Kazani, 1887. 768 p. (In Russian)
 11. Togan I. Juchi khan i znacheniye osady Khorezma kak simvoly zakonnosti [Jochi Khan and the Significance of the Siege of Khwarezm as the Symbols of Legality]. Istochnikovedeniye istorii Ulusa Juchi (Zolotoy Ordy). Ot Kalki do Asrakhani 1223–1556 [Sources’ Study of the History of the Ulus of Jochi (Golden Horde). From Kalka to Astrakhan 1223–1556]. Kazan, 2001, pp. 146–187. (In Russian)
 12. Turanly F.G. Litopysni tvory M. Senayi ta G. Sultana yak istorychni jerela [The Chronicles of M. Senayi and H. Sultan as Historical Sources]. Кyiv, 2000. 311 p. (InUkrainian)
 13. Usmanov M.A. Tatarskiye istoricheskiye istochniki XVII–XVIII vv. [The Tatar Historical Sources of the seventeenth and eighteenth centuries]. Kazan: Kazan State University Publ., [Publishing house of KSU], 1972. 223 p. (In Russian)
 14. Ötemish Haji. Kara Tavarikh. Transkriptsiya I.M. Mirgaleyeva, E.G. Sayfet­dinovoy, Z.T. Khafizova; perevod na russkiy yazyk I.M. Mirgaleyeva, E.G. Sayfetdinovoy; obshchaya i nauchnaya redaktsiya I.M. Mirgaleyeva [Ötemish Haji. Qara Tavarikh. Transcription by I.M. Mirgaleev, E.G. Sayfetdinova, Z.T. Khafizov; translation into Russian by I.M. Mirgaleev, E.G. Sayfetdinova; general and academic edition by I.M. Mirgaleev]. Kazan: Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 2017. 312 p. (In Russian & Tatar)
 15. Khara-Davan E. Chingis-khan kak polkovodets i yego naslediye [Chinggis Khan as Commander and His Legacy]. Belgrade, 1929. 226 p. (In Russian)
 16. Demir U. Tarih-i Mehmed Giray (Değerlendirme-Çeviri metin): Yüksek lisans tezi [Tarih-i Mehmed Gireya (Evaluation – Text-transliteration): Master Thesis]. Istanbul, 2006. 163 p. (In Turkish)
 17. Senai z Krymu, Hadzy Mehmed. Historia Chan Islam Gereja III. Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniajacy komentarz historyczny Olgierd Gorka i Zbigniew Wojcik pod redakcja Zbigniewa Wojcika [Haji Mehmed Senai from the Crimea. The History of Islam Giray III. The Turkish text was published, translated and prepared by Zygmunt Abrahamowicz. Supplementary commentary by Olgierd Gorka and Zbigniew Wojcik, edited by Zbigniew Wojcik]. Warsawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe [State Academic Publisher], 1971. 203 p. (In Polish)
 18. Abdulla I. Predki Gerayev: istoricheskiye versii i fakty [The Ancestors of the Girays: Historical Versions and Facts] [Electronic resource]. Available at: https://web.archive.org/web/20081016002844/http://turkolog.narod.ru/info/I139.htm. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 19. Abul Ghazi. Rodoslovnoye drevo turkov [The Genealogical Tree of the Tuks] [Electronic resource]. Available at: http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Abulgazi_2 /text31.htm. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 20. Abdurrahman-i Tali. Istoriya Abulfeyz-khana [The History of Abulfeyz-Khan] [Electonic resource]. Available at: www.vostlit.info/Texts/rus5/Abulfeiz/text1.phtml. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 21. Zapisi genealogiy i pravleniy krymskikh khanov i krymskiye srednevekovyye istoricheskiye khroniki. Vostochnaya literatura [The Records of Genealogies and Rules of the Crimean Khans and Crimean Medieval Historical Chronicles. Oriental Literature] [Electronic resource]. Available at: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV /Let_krym_chan/text.phtml?id=7054. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 22. Zolotoordynskiye yarlyki: poisk i interpretatsiya [Golden Horde’s Yarlyks: Search and Interpretation] [Electronic resource]. Available at: www.vostlit.info/Texts/Dokumenty /Zolotoord/XIV/1380-1400/Grigorjev_1/text.phtml?id. (last accessed: 24.07.2019). (InRussian)
 23. Izbrannyye letopisi iz knigi pobed [Selected Annals from the Book of Victories (“Tavarikh-i guzida-yi nusrat-name”)]. [Electronic resource]. Available at: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVI/1500-1520/Istorija_pobed /pred1.htm. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 24. Iz vvedeniya – obzora türkskikh i mongolskikh plemen [From the Introduction – Review of the Turkic and Mongolian Tribes]. [Electronic resource]. Available at: www.vostlit.info/Texts/rus16/Rasidaddin_6/text.phtml. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 25. Lekomtsev V.A. Dinasticheskiye problemy Zolotoy Ordy [The Dynastic Problems of the Golden Horde]. [Electronic resource]. Available at: https://pomnirod.ru/articles /drevnie-veka/valekomcev.html. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 26. Proiskhozhdeniye imeni Chingis [The Origin of the Chinggis’ Name]. [Electronic resource]. Available at: https://www.analizfamilii.ru/Chingis/proishozhdenie-imeni.html. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)
 27. Rashid al-Din. Sbornik letopisey / «Jami at-tavarikh» [Compendium of Chronicles / “Jami at-tavarikh”]. [Electronic resource]. Available at: http://www.vostlit.info /Texts/rus16/Rasidaddin_2/framepred.htm. (last accessed: 24.07.2019). (In Russian)

About the author: Refat R. Abduzhemilev – Cand. Sci (Philology), Senior Researcher of the Research Institute of the Crimean Tatar philology, history and culture of ethnic groups of the Crimea, Crimean Engineering and Pedagogical University (8, Uchebnyy per., Simferopol 295015, Russian Federation); Junior Researcher of the Crimean Scientific Center of the Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences. E-mail: refatimus@gmail.com

Received   July 24, 2019   Accepted for publication  September 2, 2019
Published online September 29, 2019